Home Themagroepen links Minima beleid


Regeling participatie schoolgaande kinderen

De Regeling participatie schoolgaande kinderen is bedoeld als extra tegemoetkoming in de kosten van (buiten)schoolse activiteiten. Hierbij kunt u denken aan activiteiten op het gebied van sport, cultuur of ontspanning of bijvoorbeeld aan een excursie of schoolreisje. U kunt éénmaal per kalenderjaar gebruik maken van deze regeling.
Voorwaarden
U woont in de gemeente Meppel
U hebt de zorg voor één of meer kinderen van 4 tot en met 17 jaar en deze kinderen volgen onderwijs
Uw kind(eren), waarvoor u de zorg hebt, nemen deel aan minimaal één buitenschoolse wekelijkse activiteit of een schoolse activiteit
Uw eigen vermogen bedraagt maximaal € 5.940,- voor een alleenstaande en € 11.880,- voor gehuwden/ samenwonenden.
De overwaarde in uw eigen woning bedraagt maximaal € 50.100,-.
U kunt een vergoeding voor buitenschoolse activiteiten óf een vergoeding voor schoolse activiteiten aanvragen
Meest voorkomende Inkomensgrenzen
(de bedragen zijn per maand exclusief vakantiegeld)
Uw situatie1 Inkomen2
Alleenstaande tussen 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd – geen kostendeler € 1.120,38
Gehuwden/ samenwonenden tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd – geen kostendeler € 1.600,54
1 deling woonlasten: wanneer er sprake is van inwoning van een ander dan uw kinderen of partner
2 maximaal 120% van de bijstandsnorm per maand excl. vakantiegeld
Hoogte tegemoetkoming
Buitenschoolse activiteiten
Het betreft een vergoeding in de kosten van een buitenschoolse wekelijkse activiteit, zoals activiteiten op het gebied van sport, cultuur of ontspanning. U kunt hierbij denken aan het lidmaatschap van een voetbalclub, kosten van zwemlessen, kosten van muziekles. Voor buitenschoolse activiteiten geldt een vaste vergoeding van:
€ 200,- per kind dat naar de basisschool gaat
€ 250,- per kind dat naar het voortgezet onderwijs gaat
Schoolse activiteiten
Wanneer uw kind of kinderen niet deelnemen aan een buitenschoolse activiteit, die onder de regeling valt, kunt u in aanmerking komen voor vergoeding van de kosten van schoolse activiteiten. Zoals een excursie of schoolreisje.
daadwerkelijk gemaakte kosten tot een maximum van € 200 per kind die naar de basisschool gaat
daadwerkelijk gemaakte kosten tot een maximum van € 250 per kind die naar het voortgezet onderwijs gaat.
De gemeente maakt bij toekenning buitenschoolse activiteiten het totaal bedrag in één keer over op uw bank- of girorekening. Bij toekenning schoolse activiteiten ontvangt u alleen de werkelijk gemaakte kosten tot een maximum van de genoemde bedragen. Wilt u een overzicht van de kosten of bewijs van betaling bij de aanvraag meesturen?
Meer informatie en aanvragen
U vraagt de tegemoetkoming aan via het aanvraagformulier (PDF, 219 kB). U kunt dit ook afhalen bij de balie of het wordt u op verzoek toegestuurd. U moet bij de aanvraag bewijsstukken overleggen zoals een betalingsbewijs of lidmaatschapskaart waaruit blijkt dat het kind lid is of deelneemt aan de activiteit.
Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522