Home Themagroepen links Minima beleid


Bijzondere bijstand, individueel
U kunt voor bijzondere kosten komen te staan waarvoor u geen geld opzij heeft kunnen zetten. Wanneer er geen andere mogelijkheden zijn om de kosten vergoed te krijgen, kunt u bij de gemeente bijzondere bijstand aanvragen.
Voorwaarden
U kunt in aanmerking komen voor bijzondere bijstand wanneer:
Er sprake is van bijzondere omstandigheden en in het bijzondere geval
De algemene bijstand niet voorziet in de kosten
U geen beroep kunt doen op een andere voorliggende voorziening
U noodzakelijke kosten maakt
Uw eigen middelen ontoereikend zijn
De kosten niet te voorzien waren
Het gaat om de goedkoopste adequate oplossing
Uw inkomen bedraagt maximaal 120% van het voor u geldende sociaal minimum.
Uw eigen vermogen bedraagt maximaal € 5.920,00 voor een alleenstaande en € 11.840,00 voor gehuwden/ samenwonenden.
Bijzondere bijstand voor medische kosten is slechts in zeer uitzonderlijke gevallen mogelijk.
Nieuw is de mogelijkheid voor bijzondere bijstand voor de aanschaf van een laptop voor schoolgaande kinderen (tot max. €400,- per aanvraag).
Aanvragen
U vraagt de bijzondere bijstand bij de gemeente aan, vóór dat u de kosten maakt.
o Wanneer u achteraf een aanvraag indient, is bijstand slechts in zeer uitzonderlijke situaties mogelijk. wanneer de noodzaak nog kan worden vastgesteld. Wanneer u nadat de kosten zijn gemaakt een aanvraag bijzondere bijstand indient, loopt u het risico dat de gemeente de kosten niet vergoedt.
U maakt een afspraak voor de aanvraag via 14 0522 of online (keuze: afspraak inkomensconsulent). Wilt u bij het maken van de afspraak in de toelichting aangeven 'bijzondere bijstand'
Neem kopieën van recente inkomensgegevens mee voor zover deze niet bij ons bekend zijn en een kostenindicatie van de leverancier mee.
U hoort binnen 8 weken na de aanvraag van de gemeente of u bijzondere bijstand krijgt. De termijn kan langer duren wanneer bijvoorbeeld medisch advies nodig is, of wanneer de gevraagde bewijsstukken ontbreken. U ontvangt in dat geval bericht van de gemeente
Meer informatie
Mail naar postbus@meppel.nl, bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522